แบตัน, กระบอง

เมื่อคุณฝันของติดมันหมายถึงความปรารถนาของคุณที่จะให้เสียงของคุณดัง ความหมายหลักของความฝันนี้คือคุณต้องการที่จะเห็นหรือได้ยิน บางทีคุณอาจรู้สึกขาดความสนใจกว่าคนรอบตัวหรือบางทีคุณอาจรู้สึกเป็นคนที่มีความคิดเห็นมาก พิจารณาว่าบางครั้งการสูงอาจทําให้คุณไปสู่ภาพเชิงลบได้ ถ้าคุณฝันเห็นกระบองที่ตํารวจมีหมายถึงความสามารถของผู้ชายอํานาจและเพศ