เซล่า

ฝันและเห็นอานถูกตีความเป็นคําแนะนําจิตใต้สํานึกให้คุณพิจารณาว่าอาจจะมีความต้องการได้อย่างอิสระตามเป้าหมายของคุณ อย่าให้ใครกอดคุณจากการบรรลุเป้าหมาย ฝันว่าคุณนั่งอยู่ในอานหมายความว่าคุณจะลุกขึ้นสู่ตําแหน่งของความโดดเด่นและอํานาจ คุณสามารถควบคุมคนหรือสถานการณ์