Trunk

ความฝันเกี่ยวกับลําต้นเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจําเก่าอุดมคติความหวังหรือนิสัยที่คุณกําลังจดจํา คุณอาจจะได้รับหายไปในความคิดถึงหรือ revisiting ว่าสิ่งที่เคยเป็น.