หนัก

ความฝันเกี่ยวกับสิ่งที่หนักเป็นสัญลักษณ์ความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับวิธีการที่รุนแรงหรือสถานการณ์ที่สําคัญคือ รู้สึกว่าสถานการณ์หรือปัญหายากหรือท้าทาย ภาระ บวกวัตถุหนักสามารถสะท้อนถึงความรู้สึกของการรักษาความปลอดภัย การรู้ว่าการท้าทายคุณหรือบังคับให้คุณเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการนั้นเป็นเรื่องยาก ความฝันเกี่ยวกับสิ่งที่หนักเกินไปที่จะยกเป็นสัญลักษณ์ความรู้สึกของการขาดพลังงานทรัพยากรหรือการสนับสนุนจากผู้อื่น รู้สึกว่าปัญหาหรือโหลดมีขนาดใหญ่เกินไป สัญญาณที่คุณอาจต้องการความช่วยเหลือ คําถามหรือไม่คุณมีความแข็งแรงพอที่จะจัดการกับปัญหา ความฝันเกี่ยวกับการดําเนินการสิ่งที่หนักเป็นสัญลักษณ์ของภาระงานหรือความรับผิดชอบของคุณ คุณอาจจะแบกมากเกินไปบนไหล่ของคุณและจําเป็นต้องจัดลําดับความสําคัญ สัญญาณที่คุณต้องหยุดพัก, เชียร์ตัวเองขึ้นหรือเรียนรู้ที่จะมอบหมาย