มอ

มีปฏิสัมพันธ์หรือเพื่อค้นหาหรือเห็นตะไคร่น้ําเติบโตเมื่อคุณกําลังฝันแสดงวิธีการหรือทิศทางของความก้าวหน้าที่ช้ามากในงานบางโครงการแผนหรือโครงการหรือความสัมพันธ์ คุณต้องอดทนมากขึ้น