ลาบ ดินสอ ลาบ ลาซูลี, ดินสอสีฟ้า

ฝันและเห็น lapis ถูกตีความเป็นคําแนะนําจิตใต้สํานึกสําหรับฝันที่จะพิจารณาว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ คุณต้องยอมรับตัวเองกับความไม่สมบูรณ์ทั้งหมดของคุณและมองภายในตัวเอง