ผู้สูงอายุ

ฝันว่าท่านกําลังเห็นผู้สูงอายุเป็นตัวแทนของปัญญาหรือพลังทางวิญญาณ ใส่ใจกับข้อความหรือให้คําแนะนําสิ่งที่พวกเขาจะดําเนินการกับคุณ พวกเขาช่วยตอบคําถามตลอดชีวิตและการแก้ปัญหาของคุณและพยายามที่จะแนะนําคุณในทิศทางที่ถูกต้อง