ลืม

ถ้าคุณลืมบางสิ่งบางอย่างในฝันแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณของจิตสํานึกของคุณที่จะจําสิ่งที่สําคัญ บางทีอาจมีบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณและมีความสําคัญของความงดงาม