1000

เพื่อฝันว่าคุณหิวเป็นสัญลักษณ์ของการทํางานหรือปัญหาอาชีพ นอกจากนี้เขาคาดการณ์ความผิดหวังในความพยายามบางอย่างที่เขาคิดว่าเป็นความสําเร็จที่มีแนวโน้ม