ก่อ สร้าง

ความฝันเกี่ยวกับอาคารภายใต้การก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมุมมองใหม่ของชีวิตที่กําลังเกิดขึ้น คุณกําลังทํางานต่อเฟสใหม่ของชีวิตของคุณหรือจบความสําเร็จ การทํางานหนักจะไปสู่เป้าหมายระยะยาวหรือโครงการ การก่อสร้างใหม่ยังสามารถเป็นตัวแทนของจํานวนมากของการปรับปรุงตัวเองที่ทํางาน คนยังสามารถฝันของอาคารเมื่อพวกเขากําลังสร้างธุรกิจใหม่, พยายามที่จะลดน้ําหนัก, เตรียมที่จะเกษียณ, หรือให้ความรู้ตัวเอง.