โน้ต บุ๊ค

ความฝันเกี่ยวกับสมุดบันทึกเป็นสัญลักษณ์ของข้อมูลที่คุณคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญพอที่จะจําได้ สิ่งที่คุณต้องการที่จะทําตาม นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของคําแนะนําสังเกตประสบการณ์ผ่านความทรงจําหรือการแก้ปัญหาที่คุณได้กระทํากับ ความฝันของการสูญเสียสมุดบันทึกเป็นสัญลักษณ์ของข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ความฝันเกี่ยวกับการอ่านสมุดบันทึกเป็นสัญลักษณ์ของคําถามของปัญหาหรือทบทวนข้อมูล คุณอาจจะสะท้อนในคําแนะนําสังเกตประสบการณ์ผ่านความทรงจําหรือการแก้ปัญหาที่คุณได้กระทํากับ Notebooks ในฝันยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงโน้ตบุ๊คในชีวิตจริงคุณสามารถใช้เพื่อเรียนรู้หรือได้รับความรู้